ಇ-ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ -080-22232288 / 11 ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ helpdesk.eoffice@karnataka.gov.in ಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ

SPARROW

(e-PRS ಇ-ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್)

| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 'ಎ' ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ|

The new version of SPARROW will use applet free DSC signing. For this, all users will have to install DSC signer service (ONE TIME) on their respective client machines. The DSC Signer service can be downloaded from eOffice Public Site or eOffice Documents Repository.